Islam

Islams uppkomst och människosyn

Islam redan vid skapelsen enligt muslimerna. Adam var den första människan och den första profeten.
    Gud skapade Adam och Eva och lät dem bo i lustgården. De fick äta av alla frukter på träden utom av ett träd, kunskapens träd. En djinn (ond ande) frestade dem och de bröt mot förbudet. Men de skämdes sedan för vad de hade gjort och visade ånger. Alltså har människan en medfödd känsla för rätt och fel. Det finns varken syndafall eller arvsynd enligt Islam. Människan är och förblir i grunden god, även om hon kan välja det onda. Människorna bad om förlåtelse och fick det utan något försoningsoffer eller medlare. Människan fick ett nytt uppdrag av Gud, att vara dennes ställföreträdare på jorden.
    När Adam dog förvanskades Guds budskap till människan. Gud sände hela tiden fler profeter med det rätta buskapet, Noa, Abraham, Ismael, Jakob, och Jesus för att nämna några. Deras budskap förvanskades också. Till slut sände Gud Muhammed som blev den siste profeten. Koranen är Guds uppenbarelse och motsvaras i Kristendomen av Jesus.

Tron på en gud

Muslimerna tror på en gud. Deras trosbeskännelse är: Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans profet. En del shiamuslimer lägger till: "och Ali är vän till Gud


Helig bok - Koranen

Koranen är muslimernas heliga bok. De är uppenbarad av Gud och kan jämföras med Jesus i kristendomen. Muslimer har också andra heliga skrifter med de anses vara skriva av människor. Det är Muhammeds Sunna och haditer som är små berättelser om Muhammed. Även Bibeln är en helig skrift enligt islam. Nedan visas islams syn på koranens uppkomst. Muhammeds Sunna och haditerna

Muhammeds Sunna är berättelsen om hans liv. Jämför med kristendomen där Nya testamentet är berättelsen om Jesu liv med evangelierna. Haditerna är de berättelser som Sunnan bygger på. Man försöker avgöra deras äkthet och trovärdighet. Vissa haditer blir Sunna och andra inte. Ibland behandlar flera haditer samma ämne om hur Muhammed sa och gjorde i en viss situation. Islamiska jurister avgör då vilken hadit som är mest trovärdig. Islams regelsystem för de troende bygger till stor del på Muhammeds Sunna. Genom den stora rikedomen på haditer har islam kunnat anpassa sig till nya tider och traditioner. Haditernas äkthet har kunnat omvärderas om det visat sig viktigt att ge stöd åt nya tankar och seder.

Muhammeds liv

Före Muhammed var Arabien huvudsakligen bebott av nomadiserade beduinstammar med olika former av naturreligioner

570                  Muhammed föds i Mecka.

610          Muhammed får sitt profetkall genom en uppenbarelse. Han får flera   uppenbarelser och börjar predika monoteism och vissa sociala reformer.

622                   Muhammed utvandrar till Medina. Han grundar den första umman (församlingen).

630                  Muhammed intar Mecka

632           Muhammed dör

Sunniter och shiter 


När Muhammed dog så var det oklart vem som skulle efterträda Muhammed som ledare. Muhammed hade skapat ett stort arabiskt rike med religionen som sammanhållande band. Ledarskapsfrågan gjorde att två grupper bildades. Den största gruppen valde en ledare efter kriteriet att han var lämpad för uppgiften. Han hette Abu Bakr och kallades kalif. Den andra gruppen som var mindre gjorde motstånd. De ville nämligen ha Muhammeds egen kusin Ali som ledare. Ali var också gick med Muhammeds dotter Fatima. Alis anhängare menade att Muhammeds efterträdare måste vara släkt med honom.

Islamsk kalender

Islams tideräkning börjar när Muhammed flydde från Mecka till Medina. Det arabiska ordet för flykt är Hirja och därför kallas kalendern för hirjakalendern. Man brukar skriva ett H efter årtalet. Man kan också skriva AH (anno hegirae, år efter hirja)


Viktiga högtider

När fastemånaden Ramadan är slut firar muslimerna eid al-fitr

Till minnet av profeten Ibrahim/Abraham firar man eid al-adha. Abraham skulle offra sin son, Ismael; på uppmaning från Gud men i sista stund ändrar Gud sig, och Abraham offrar istället ett får. Här kan du läsa om offret i Koranen 37:101-105. (I kristendomen och judendomen är det istället Isak som ska offras, läs i Bibeln: 1 Mos 22:1-18)Källa: Föreläsning med Christer Hedin och Islam i vardagen och världen av Christer Hedin


Läs mer på so-rummet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar